За нас

 

Асоциацията е създадена през 1946 г. в САЩ. Днес тя има над 140 секции, повече от 35000 индивидуални и 2000 колективни членове по целия свят. Бюрото за Европа AFCEA-Europe функционира в Брюксел от 1982 г. и обхваща над 28 секции с над 4500 членове.

AFCEA е абревиатура на Armed Forces Communications and Electronics Association, запазена като традиция от 1946 г. В нея са обединени представители на държавните органи, бизнеса, научни организации, на промишлеността и др. Тя е неправителствено, неполитическо и непечелившо дружество с идеална цел.

Целта е  да осигури  в регионален и международен мащаб среда за обмен на идеи и информация за модернизация на въоръженията, техниката, електрониката, информационните и комуникационните технологии и създаване на условия за тяхното развитие и успешно внедряване в интерес на националната сигурност и други сфери на обществения живот.

Представителите на държавните органи в тази среда имат възможност да излагат и дискутират проблемите на въоръжението, техниката и технологиите пред бизнеса, специалистите, учените и производителите в  неформална среда.

Бизнесът установява контакти и получава официална информация от най-компетентни длъжностни лица за проекти, насоките за развитие и модернизиране на Въоръжените сили и специализираните органи. Предлага своите техники и технологии пред лица, които подготвят и вземат решения. Има възможност да изучава нуждите на потребителите и да  установява международни контакти в интересуващата го сфера. Може пряко да инвестира в интересни  изследвания по програмите за работа на секцията с привличане на международно признати експерти.

Учените и специалистите   публикуват свои изследвания в специализираните издания на AFCEA  и предлагат резултатите от тях  пред заинтересовани представители на държавните органи, промишлеността и бизнеса на организираните местни и международни форуми
Членовете на Асоциацията имат възможност да представят продуктите си чрез доклади, публикации, изложби и рекламни съобщения. Те ползват възможностите, предоставени от AFCEA за професионално развитие, повишаване на квалификацията и устройване на работа във водещи фирми.
AFCEA се изявява чрез:

 • Международни конференции, симпозиуми, семинари и изложби
  • Всяка година АFCEA International  провежда  световна конференция и изложба с повече от 29000 участници от 50 страни;Това е най-големия форум в света, посветен на специализиранитв техники и технологии.
  • Ежегодно, през месец октомври, в европейска столица, член на AFCEA, се провежда  конференция и изложба, организирана от AFCEA Europe;През 2006 г. тя  се проведе в София.
  • Един път годишно се провежда конференция с изложба за страните от района на Тихия океан;
  • Секциите в отделните страни ежегодно провеждат симпозиуми и изложби с международно участие.
 • Образователна фондация
  • Тя осигурява  ежегодно обучение по фундаментални за информационните технологии науки.
 • Център за професионално развитие
  •  Работи съвместно с образователната фондация и предлага  курсове за правителствени, военни и промишлени специалисти по комуникации, разузнавателни и информационни системи.
 • Център за планиране на кариерата
  • Центърът осигурява съдействие на членовeтe на Асоциацията при търсене на  нова работа.
 • Международна преса на AFCEA
  • Книгите и публикациите  на издателския център представят знанията  на компетентни специалисти от цял свят. Те се използват широко като справки и анализи от политиците, специалистите по образованието, менажерите, инженерите, разработчиците, изпитателите и потребителите.
 • Списание SIGNAL
  • То е официалното списание на AFCEA и източник на новини и коментари на специалистите по комуникационни, разузнавателни и информационни системи. Всеки месец признати експерти публикуват своите научни изследвания, данни за нови технологии, оперативни концепции и други материали. Всяка година SIGNAL публикува специално издание, което съдържа списък на интересни области за изява и данни за възможностите на всеки колективен член - спонсор. Това специално издание разпространява в над 86 страни знания, предназначени за професионалистите и за лицата, вземащи решения.
 • NEWS LETTER е информационния месечен бюлетин на AFCEA-Europe.

Българската АФСЕА секция “София” е основана на общо събрание през месец май 1993 г. Приета е за член на AFCEA International  със сертификат от м. юни 1993 г. Регистрирана е от Софийски градски съд през м. февруари 1994 г.  Ръководи се от Устав и Управителен съвет. Освен, че участва в международния живот, секцията има и свой годишен план, който се съставя след съгласуване с международния план и актуалните за страната ни теми. Той включва организиране на конференции, семинари, изложби, презентации, изследвания, работа по проекти, обучение и други дейности, свързани с модернизацията на въоръжението и техниката, развитието и внедряването на електронните средства, информационните и комуникационните технологии. Финансират се  от  участващите в мероприятията компании и други физически и юридически лица. Секцията два пъти е обявявана за секция – модел (1994 и 2005) и е носител на 5 международни награди, присъдени от AFCEA International :        

 • Achievement Award 2002
 • Winner Retention 2004
 • Total Members 2004
 • Achievement Award 2004
 • Special Recognition 2005

Основател и президент на АFCЕА секция “София” до 2014  г. е д-р инж. Симеон Краликов.

От м. май 2014 г. Президент на секцията е г-н Константин Зографов.