Членство

Условия за членство

Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни граждани, физически и юридически лица, които са членове на AFCEA - International, признават устава на българската секция, редовно плащат членския си внос и работят активно при подготовката и провеждането на мероприятията й.
Членуването в сдружението е доброволно.

Членовете на сдружението са индивидуални и колективни:

  • Индивидуални членове стават физическите лица. Държавните служители могат да стават само и единствено индивидуални членове и не представляват ведомството, в което работят.
  • Юридическите лица могат да стават колективни членове.

Нови членове се приемат с представяне на попълнена карта за членство и препоръка на един член за индивидуалните и двама членове на сдружението - за колективните членове. Решението за членство се приема от управителния съвет в едномесечен срок.
При прекратяване на членството, членът няма никакви имуществени задължения към сдружението, освен в случаите, когато има зачислено такова, независимо от начина, по който е станало прекратяването.
Размерът на членският внос се определя от AFCEA - International, събира се от националните секции и се превежда в края на всяко тримесечие. За всички европейски секции членският внос е в Евро или левовата (национална) му равностойност.

За индивидуалните членове той е 50 Eвро (100 лв.) за една година. За три години -ако се плати наведнаж - 120 Евро (240 лв.). Срещу този членски внос индивидуалният член получава ежемесечно сп. ,,Signal", чиято пазарна цена е 5 $.

Членският внос за студенти, учещи в специалности, свързани с информационните технологии и сигурността, за периода на обучението и 15$ (30 лв.)

Минималният годишен членски внос за колективните членове е 420 Евро (840 лв.). Срещу този членски внос фирмите имат право да регистрират 3 индивидуални члена на AFCEA International и получават съответните абонаменти за сп. Signal.

Колективните членове плащат допълнитен членски внос в размер не по-малък от тридесет и пет процента от основния членски внос (300 лева), която остава за нуждите на българската секция. Срещу този членски внос колективните членове записват трима индивидуални и получават три броя от списанието.

Юридическите лица - колективни членове, платили допълнителна такса членски внос, надвишаваща трикратно посоченият по-горе размер, участват веднъж безплатно с презентация на годишен семинар.
Фирми, които не желаят да членуват в AFCEA International като колективни членове, а само в българската секция, записват един индивидуален член на международната асоциация и заплащат допълнителната такса за нуждите на българската секция. Фирмата се води за колективен член на българската секция.
Последната форма на членство се препоръчва за фирми с по-малки възможности.